Loading

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

CONTRIBUTIE EN LIDMAATSCHAP

 1. Het inschrijfgeld - éénmalig – bedraagt € 15,00.
 2. Contributie wordt voorafgaande aan iedere maand via automatische incasso afgeschreven. of, overgemaakt of contant voldaan.
 3. De opzegtermijn bedraagt 1
 4. Inschrijfgeld; contributie voor de 1e maand alsmede de contributie voor de opzegtermijn dienen bij aanmelding contant te worden Bij aanmelding na aanvang van een maand wordt de contributie naar rato berekend voor de 1e maand.
 5. Indien contributie en andere verplichtingen niet geïnd kan worden ontvangt men een herinnering met het verzoek de contributie alsnog binnen 14 dagen te betalen op de aangegeven Bij uitblijven van betaling zal er € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
 6. 6. Opzegging kan enkel schriftelijk geschieden voor de eerste van de maand.
 7. Wij behouden ons het recht voor personen met een betalingsachterstand de toegang tot de zaal te De openstaande contributie tot aan einde opzegtermijn blijft als dan verschuldigd.
 8. Gedurende (school)vakantieperioden en nationale feestdagen is contributie verschuldi
 9. Het lidmaatschap kan niet worden
 10. Deze lidmaatschapskaart blijft in bezit van E & N Sport  en kan men op verzoek Desgewenst wordt een kopie verstrekt.
 11. De hoogte van de maandcontributie kan tussen tijds worden gewijzigd en wordt uiterlijk een maand tevoren aangekondigd in de sportzaal en/of op Facebook en/of op instagram. Het staat het lid vrij zijn/haar lidmaatschap alsdan te beëindigen, waarbij de maand opzegtermijn automatisch in acht wordt genomen.
 12. 12. Bij ziekte geldt dat de eerste maand contributie voor eigen risico is. Na 1 maand wordt in overleg het lidmaatschap tijdelijk stilgezet.
 13. Vooruitbetaalde contributie wordt niet
 14. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag binnen of buiten het sportcentrum, of de naam van het sportcentrum in een kwaad daglicht stellen, kan de toegang tot de sportaccommodatie ontzegd Openstaande contributie tot aan einde opzegtermijn blijft als dan verschuldigd.
 15. Het staat het sportcentrum vrij indien wettelijke situaties zich voordoen, om aanvullende bepalingen op te nemen inzake het Het lid wordt daarvan tijdig in kennis gesteld en heeft alsdan de keuze het lidmaatschap te continueren middels ondertekening van aanvullende bepalingen of het lidmaatschap te beëindigen met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

MEDISCHE VERKLARING DEELNAME AAN TRAININGEN

 

 1. Het lid verklaart- middels deze - vrij te zijn van blessures en/of (fysieke en mentale) beperkingen tot  deelname aan de
 2. Deze medische verklaring geldt tevens indien de lidmaatschapskaart door voogd of ouder ondertekend
 3. Indien een wijziging in deze situatie optreedt dient hiervan per omgaande schriftelijk melding gemaakt te worden bij de
 4. Indien het lid van het vrouwelijke geslacht is zal zij er continu op attent zijn om niet in geval van zwangerschap aan trainingen deel te nemen.
 5. Ingeval sprake is van zwangerschap dient dit per omgaande schriftelijk gemeld te worden en wordt het lidmaatschap Men heeft ook de mogelijkheid het lidmaatschap te beëindigen, met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
 6. Het lid verklaart geen medische geschiedenis te hebben welke een belemmering vormt voor deelname aan trainingen .
 7. Het lid dient indien hij/ zij medicatie gebruikt een doktersverklaring te overleggen waarin is verklaart dat deelname aan trainingen is
 8. Iedere lid wordt in zijn algemeenheid aanbevolen voor eigen rekening een medische keuring te ondergaan, alvorens deel te

 

MATERIALEN

 

 1. Het lid dient te beschikken over eigen sportmaterialen, te weten bokshandschoenen (minimaal 6oz), kruisbeschermer, boksbandages, scheenbeschermer, mondbeschermer/bitje en een boks/worstelschoen.
 2. Het gebruik van een mondbeschermer/bitje,kruisbeschermer en boksbandages tijdens de trainingen is
 3. Het gebruik van hoofd- en/ of borstbeschermer wordt

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Deelname aan trainingen, gebruik van materialen, betreden van de sportaccommodatie waaronder te verstaan entree, zaal, kantine, douche- en kleedruimten alsmede de kast met materialen geschiedt op eigen
 2. E&N Sport erkent geen aansprakelijkheid voor schade of ongevallen ontstaan als gevolg van het gebruik van de
 3. Aanwijzingen van de trainers dienen ten allen tijde worden
 4. E&N Sport is niet verantwoordelijk voor schade aan door het  lid meegebrachte
 5. Het lid is wettelijk aansprakelijk voor aan het gebouw; eigendommen van andere leden en fysieke of geestelijke aan leden toegebrachte schade. In het laatste geval te verstaan schade, niet voortkomende uit het risico van sport en spel.
 6. Het lid is ermee bekend dat (kick)boksen en worstelen tot de contactsporten gerekend wordt, waarbij blessures of letsel, gelijk bij andere sporten, voor kunnen
 7. Het lid is ermee bekend dat deelname aan trainingen een risico tot blessures of letsel
 8. Het is verboden om trainingen naar eigen inzicht in te delen, zonder medeweten van de trainers.

HYGIËNE EN VOEDINGSWAREN

 

 1. Het lid is verplicht zorg te dragen voor zijn / haar hygiëne. voor, tijdens en na de training, mede door het gebruik van de sanitaire voorzieningen en een handdoek.
 2. Het gebruik van stimulerende middelen is niet
 3. In de sportzaal mag enkel sportdrank of water genuttigd worden in afsluitbare
 4. Voedingswaren mogen enkel in de kantine worden
 5. Sportschoenen met no marking zolen zijn verplicht. Tevens dienen sportschoenen schoon te zijn, en niet buiten gedragen te
 6. Tijdens trainingen dienen mobiele telefoons te worden
 7. Het lid zal zorg dragen voor het reinigen van de accommodatie daar waar hij/ zij onverhoeds een niet hygiënische toestand doet ontstaan, zulks ter beoordeling van de
 8. In de kantine/ kleedkamer dient men zich als gast te

 

TRAININGSTIJDEN

 

Tijden van trainingen kunnen zonder opgave van reden gewijzigd worden en worden tijdig gecommuniceerd via aankondiging  in de zaal en via Facebook en/of Instagram.

 

PRIVACY

Het lid geeft toestemming voor het maken van foto’s tijdens de trainingen van E&N Sport en het gebruik hiervan op onze website,
social media, flyers, posters en advertenties.

OVERIGE

 

 1. Voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de  leiding van E & N
 2. Het is het lid verboden binnen de sportaccommodatie zaken te
 3. Het lid stelt zich als doel een sociaal - sportieve sfeer te creëren en te waarborgen binnen de