Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

 

 • EN Sport Fight Academy is een stichting naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het verzorgen van sporttrainingen, meer in bijzonder het verzorgen van boks- en kickbokstrainingen en worstelen (krachtsport).
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EN Sport Fight Academy en haar leden.

 

Inschrijving

 

 • Door middel van het invullen van het inschrijfformulier bevestigt het (kandidaat-)lid zich in te schrijven bij EN Sport Fight Academy.
 • Het lid is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar aan EN Sport Fight Academy verstrekte informatie.
 • Bij inschrijving dient een identiteitsbewijs en een recent bankafschrift of een bankpas te worden overhandigd.
 • Kandidaat-jeugdleden die nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, dienen zich bij aanmelding te laten vergezellen van een ouder of voogd, waarbij laatstgenoemde zich dient te identificeren en zal instaan voor de juistheid van de verstrekte gegevens alsmede voor nakoming van de verplichtingen van het jeugdlid.

 

Contributie

 

 • EN Sport Fight Academy biedt een maandcontributie welke automatisch per bank zal worden afgeschreven middels een gegeven bankmachtiging.
 • De hoogte van de contributie is steeds te vinden op de website van EN Sport Fight Academy te weten:
  https://www.en-sport.nl/contributie/
 • Inning van maandcontributie vindt plaats door maandelijkse, automatische incasso, tegen het einde van de maand. Ieder lid is verplicht ervoor zorg te dragen, dat er op dat moment voldoende saldo op zijn of haar rekening staat. Bij stornering van de afgeschreven contributie worden gemaakte bankkosten in rekening gebracht. Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld.
 • Indien betaling uitblijft is het lid, dan wel diens ouder of voogd (bij jeugdleden) van rechtswege in verzuim.
 • Enkel in uitzonderingsgevallen, na uitdrukkelijke goedkeuring van EN Sport Fight Academy, is het mogelijk om per losse les afzonderlijk te betalen.

Tijdens de schoolvakanties kan een vakantierooster gelden. Deze lesroosters kunnen variëren per vakantie en worden uiterlijk twee weken vooraf bekend gemaakt. Contributies worden tijdens de vakantie gewoon doorbetaald.

Beëindiging lidmaatschap

 

 • Het beëindigen van het lidmaatschap door een lid kan alleen plaatsvinden via de website van EN Sport Fight Academy.
 • Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Dat betekent dat uitschrijving plaatsvindt tegen het eind van de daaropvolgende kalendermaand. Tot de einddatum is contributie verschuldigd en kan het lid blijven trainen.

 

Trainingen

 

 • Het deelnemen aan de trainingen is geheel voor eigen risico. EN Sport Fight Academy noch trainers of andere medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel of de gevolgen van ongevallen of materiële schade.
 • In het eerste gedeelte van de training voert het lid zelfstandig de warming-up uit. Het lid is tijdig, in de benodigde sportkleren, in de zaal aanwezig.
 • Sportiviteit staat voorop. Agressie wordt niet getolereerd. Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.

 

Veiligheid, gezondheid en hygiëne

 

 • De trainers en andere medewerkers van EN Sport Fight Academy doen er hun uiterste best voor om de aan het boksen/kickboksen/worstelen verbonden, lichamelijke risico’s tot een minimum te beperken.
 • Het lid is zich er echter van bewust, dat er desondanks risico’s aan deze sport(en) zitten en neemt dan ook voor eigen risico aan deze sport(en) deel.
 • Voor zover van toepassing, heeft het lid bij de inschrijving, op het inschrijfformulier aangegeven, of er sprake is van medische bijzonderheden (klachten of aandoeningen) en bevestigt dat deze, noch andere medische factoren – voor zover bekend – het beoefenen van het boksen/kickboksen/worstelen en andere activiteiten binnen de stichting zouden belemmeren.
 • Mocht het lid voorafgaand of gedurende training (nieuwe) medische problemen ervaren, informeert het lid de trainer per omgaand.
 • Noch EN Sport Fight Academy, noch de trainers of andere medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of zoekraken van of schade aan persoonlijke bezittingen en/of enige schade of enig lichamelijk letsel, opgelopen tijdens trainingen of wedstrijden.
 • EN Sport Fight Academy is niet aansprakelijk voor door het lid geleden schade als gevolg van deelname aan de trainingen of wedstrijden, behoudens in geval van grove schuld of opzet van EN Sport Fight Academy. Iedere contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van EN Sport Fight Academy is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de verrichte diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Iedere vordering op EN Sport Fight Academy vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Het lid draagt geen piercings of andere sieraden tijdens de training. Bij gebruik van een vloermat, dient deze eerst te worden bedekt met een handdoek. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige trainingsmaterialen is verboden. In de zaal zijn enkel schone (binnen)trainingsschoenen toegestaan.

 

Afwezigheid wegens (langdurige) ziekte of blessures

 

 • Gedurende een periode van ziekte of blessures blijft contributie verschuldigd, tenzij de ziekte of blessure langer dan één maand aanhoudt en het lid de stichting hiervan schriftelijk op de hoogte brengt via info@en-sport.nl. Het tijdelijk stopzetten begint alsdan in de maand dat de stichting hiervan op de hoogte wordt gebracht.
 • Het tijdelijk ‘stopzetten’ van het lidmaatschap of van betaling van contributies vanwege vakantie is uitdrukkelijk niet mogelijk.

 

Toegang tot de stichting en beëindiging van lidmaatschap door EN Sport Fight Academy

 

 • EN Sport Fight Academy en de trainers kunnen ten alle tijde besluiten om een lid tijdelijk of definitief de toegang tot EN Sport Fight Academy te weigeren, hetzij omdat het lid zijn eigen veiligheid of die van andere leden onvoldoende in acht neemt, hetzij om andere reden.
 • Het lid kan hiertegen bezwaar aantekenen bij EN Sport Fight Academy (per email via: info@en-sport.nl). Hangende dit bezwaar mag het lid niet deelnemen aan trainingen. Indien de toegang definitief geweigerd wordt, is het lidmaatschap daarmee per direct beëindigd.

 

Overig

 

 • De overeenkomst tussen EN Sport Fight Academy en het lid, waaronder begrepen onderhavige algemene voorwaarden, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • EN Sport Fight Academy heeft het recht om de algemene voorwaarden en prijzen periodiek aan te passen.
 • Op de rechtsverhouding tussen EN Sport Fight Academy en het lid is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen E&N Sport en het lid kennis te nemen.
 • Het lid geeft toestemming voor het maken van foto’s tijdens de trainingen/ wedstrijden/ evenementen van EN Sport Fight Academy en het gebruik hiervan op onze website, social media, flyers, posters en advertenties.

 

 

Vragen? Chat met ons